LEGISLACIÓ
Texte Texte
Aprovació de les bases que regulen els ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per al foment de la competitivitat de l'artesania de Menorca, i de la convocatòria corresponent a l'any 2015 (BOIB núm. 78 de dia 26/05/2015)
Decret 41/2014, de 5 de setembre, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment per obtenir la carta d’artesà, la carta de mestre artesà, el document de qualificació artesanal i la carta de mestre artesà honorífic (BOIB núm. 121 de 06/09/2014)
Aprovació de les bases que regulen els ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per al foment de la competitivitat de l'artesania de Menorca i aprovació de la convocatòria corresponent a l'any 2014 (BOIB núm. 101 de 26/07/2014)
Resolució del conseller d'Hisenda i Pressupostos de 28 de gener de 2014 per la qual es publica l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (BOIB Núm. 18 de 05/02/2014)
Aprovació de les bases que regulen els ajuts del CIM per al foment, la promoció i la comercialització dels productes artesans de Menorca (BOIB Núm. 49 de 11/04/2013)
Aprovació de les bases que regulen els ajuts del CIM per al foment, la promoció i la comercialització dels productes artesans de Menorca (BOIB Núm. 71 de 19/05/2012)
Resolució del director general d'Indústria de 4 de març de 2011 per la qual s'estableixen les tarifes a percebre pel laboratori oficial per a l'assaig i la contrastació de garantia d'objectes fabricats amb metalls preciosos a les Illes Balears (BOIB núm. 41 EXT de 21/03/2011)
Decret 19/2011 pel qual es modifica el Decret 104/2000 pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Interinsular d'Artesania de les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 17/03/2011)
Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 22 de febrer de 2011 per la qual s'inclou l'ofici de Puntaire (persona que fa puntes al coixí) en el repertori d'oficis artesans (BOIB núm. 27 de 22/02/2011)
Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears (BOIB Núm. 186 de 22/12/2009)
Decret 6/2009, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen l'article 2 i l'article 4 del Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d'Artesania de les Illes Balears.
REAL DECRETO 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) (BOE núm. 102 28 d'abril de 2007).
Aprovació definitiva de la modificació del reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Menorca (BOIB Núm. 99 de 15/07/2006).
Llei 8/99 de 12 d’abril d’atribució de competècies als Consells Insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Artesania (BOIB Núm. 51 24 d'abril de 1999).
Reglament de la Comissió Insular Assessora d'Artesania del Consell Insular de Menorca (BOIB Núm. 23 17 de febrer de 2004).
Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears (BOIB Núm. 88 - 15225 18 de juliol de 2000).
Decret 104/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició i les funcions de la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears (BOIB Núm. 88 - 15226 18 de juliol de 2000).
Reglament pel qual es regula el procediment per la cessió de l'ús comercial de la marca de garantia 'Artesania de Menorca', propietat del Consell Insular de Menorca i del seu registre.
Llei 11/2001 de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial a les Illes Balears (BOIB núm. 77 28 de juny de 2001).
 

 


Consell Insular de Menorca        Fundació Foment del Tusisme de Menorca        Leader        SICTED        Logo
 
    Centre Artesanal de Menorca - C/ Metge Camps, s/n - 971 15 44 36 - © Tots els drets reservats Avís Legal | Accessibilitat | XHTML 1.0 | CSS 2.1